پرداخت فطریه

با پرداخت زکات فطره به زوج های نیازمند، عید بندگی را جشن می گیریم.

سادات عامبرای ورود مبلغ از اعداد انگلیسی استفاده کنید