جلد هفته نامه حرم

هفته نامه حرم، در شماره 649 که در 29 خرداد ماه سال 98 منتشر شد، تصویر روی جلد خود را، به معرفی پویش عروسی خوبان اختصاص داد.

لینک به خبر اصلی